นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

Mr. Thamasan Suwanrot


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

thamasan_suw@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล : นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

Name-Surname : Mr. Thamasan Suwanrot

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 14-08-2556