ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัทมา คงช่วย

Name-Surname : Miss Phattama Khongchay

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-03-2559