ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายนันทพล วุฒิมานพ

Name-Surname : Mr. Nantapol Wuttimanop

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 11-04-2555