นายธนภัทร สุขสวัสดิ์

Mr. Thanaphat Suksawat


นักเอกสารสนเทศ

thanaphat_suk@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร สุขสวัสดิ์

Name-Surname : Mr. Thanaphat Suksawat

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2554