นางสาวทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง

Miss Tiwaporn Ritthong


บรรณารักษ์

tiwaporn_rit@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง

Name-Surname : Miss Tiwaporn Ritthong

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2554