ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางชนาธิศา มฤคี

Name-Surname : Mrs. Charnatisa Marukee

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 11-04-2555