ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางจงดี สุขพันธ์

Name-Surname : Mrs. Jongdee Sukapan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 02-12-2539