ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางพวงรัตน์ รัตนสุภา

Name-Surname : Mrs. Phuangrat ratanasupa

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-03-2559