ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวเตือนใจ คชภูมิ

Name-Surname : Miss Thuanjai Kotchapoom

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 25-03-2539