ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายมนิต พลหลา

Name-Surname : Mr. Manit Pollar

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 15-05-2552