ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์

   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
      เปิดสำรวจข้อมูลภาวะการทำของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 เปิดสำรวจตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตและมหาวิทยาลัย

   สำหรับงานประกันคุณภาพ
   สำหรับรายงานประกันคุณภาพรอบการประเมินปี 2562 จะดึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่
16 มีนาคม 2562-30 มกราคม 2563 (จากเดิม 16 มีนาคม 2562-30 พฤษภาคม 2563) ทางเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สามารถดูความก้าวหน้าในการกรอกข้อมูลได้ตามปุ่มด้านล่างนี้

สรุปจำนวนนักศึกษาบันทึกข้อมูลปี พ.ศ. 2562

สำหรับผู้ดูแลระดับคณะและหลักสูตร

ขณะนี้ผู้ดูแลระดับคณะและหลักสูตรสามารถติดตามรายชื่อนักศึกษาจบและติดตามผลการสำรวจภาวะการมีงานทำในแต่ละปีได้แล้ว คลิกที่นี้เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเช่น 01012562