เกี่ยวกับ e-Service


ระบบ e-Service เป็นระบบที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์เพื่อบริการระบบสารสนเทศด้านการเรียนสอน และด้านการบริหารจัดการแก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้

ด้านการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation)

ด้านการปฏิบัติงาน

ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Filing)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ด้านการบริหารจัดการ

ระบบบุคลากร (e-HRMS)

ด้านความปลอดภัย

ระบบบัญชียืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (NSTRU Passport)