ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 24 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปฐมนิเทศนักศึกษา (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียน พร้อมกันหน้าหอประชุม

08.00 – 08.15 น.  ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

08.15 – 08.30 น.  พิธีเปิด

                          - ประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง อธิการบดี

                          - กล่าวรายงานโดย ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี

08.30 – 09.00 น.  การบรรยาย เรื่อง ระบบบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษา

                          โดย ดร.ธนาภรณ์   เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี

09.00 – 09.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

09.15 – 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

                          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น.  การสอบประมาณผลความรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ โดย

                          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763