ประกาศ (สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ (สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

วันที่: 20 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ (สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  สำหรับ

ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า  (ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)  งานปฏิบัติการกยศ.  กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า  (ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)  จากเดิม   วันที่    21  สิงหาคม พ.ศ.   2561  ขยายระยะเวลาเป็น  วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  โดยจะประกาศทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(http://student.nstru.ac.th/)และเพจกองพัฒนานักศึกษา

คำสำคัญ: กองพัฒนานักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2025