ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)

วันที่: 08 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)

..............................................................

 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) นั้น

                   บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนค่าครองชีพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑) ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

รหัสประจำตัวนักศึกษา

สังกัดคณะ

๑๒๒

นางสาวฮามานี  สือแม

๖๐๑๑๓๒๑๐๙๓

คณะวิทยาการจัดการ

๑๖๖

นางสาวซุนนูฮัยนี  สะโดน

๖๐๑๑๔๒๗๐๓๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๘๐

นางสาวซัลมา  ปังหลีเส็น

๖๐๑๑๔๐๒๑๓๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ให้นักศึกษาดังประกาศ มารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงให้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

 

เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑)

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1700