ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

            การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการเข้ารับราชการทหาร นักศึกษาชายที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายนของปีการศึกษา ให้นักศึกษาทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ที่กองพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการขอผ่อนผัน

            1. ให้นักศึกษาไปรับหมายเรียก (สด.35) ที่สัสดีอำเภอของตน ตามภูมิลำเนาทหารที่ขึ้นทะเบียนทหารไว้ (ติดต่อขอรับด้วยตนเอง)

            2. ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม ของทุกปี

            3. เมื่อยื่นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว กลางเดือนมีนาคม ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันฯ ที่สัสดีอำเภอของตน

ตรวจสอบแล้วมีชื่อผ่อนผัน

ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อผ่อนผัน

1. ให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ

1. กลับมาแจ้งที่กองพัฒนานักศึกษา

2. ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

2. ขอรับสำเนาเอกสารการผ่อนผันฯ

            4. หลักฐานที่ต้องใช้

                1. ใบลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต หรือใบเสร็จรับเงินที่ชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                2. ส.ด. 9 ตัวจริง และสำเนา ส.ด. 9         

                3. สำเนา ส.ด. 10  ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร    

                4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล  (ถ้ามี)                                 

                5.  ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องนำหลักฐาน ส.ด.9 ไปเปลี่ยนชื่อตัวจริง  ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อน จึงจะทำการผ่อนผันได้

                6. สำเนาทะเบียนบ้าน                          

                7. หมายเรียกรับราชการทหาร                                       

                8. แบบ ส.ด. 43 (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ) สำหรับผู้ที่เคยผ่อนผันจากสถานศึกษาเดิม

                9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน