Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครฯ จับมือกลุ่มภาคีเครือข่ายระดับตำบล MOU จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

วันที่: 19 มีนาคม 2564  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับตำบล (ประกอบด้วย ตำบลวังคีรี ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลขนาบนาก ตำบลบ้านเพิง ตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน และตำบลวังมะปรางเหนือ) และการลงนามความร่วมมือ (MOU) กลุ่มภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์กรจัดงาน ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอ "แนวทางการดำเนินการการจัดทำระบบฐานขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์ จากนั้นตัวแทนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย หัวข้อ "การจัดการข้อมูลร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน (TCNAP) และการทำวิจัยชุมชนโดยกระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP)" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจาก ศูนย์ฝึกอบรมประจำตำบลเกาะขันธ์ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินกรจัดทำระบบฐานขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับตำบล และแนวทางการประสานงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ระดับตำบล คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน โดยหลักการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area based development) นั้น หน่วยการพัฒนาในระดับพื้นที่ คือหมู่บ้านและตำบล มีหลากหลายรูปแบบ วิธีการหนึ่งในฐนสำคัญ (Platform) ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเข้มแข็งคือการจัดการความรู้เกี่ยวกับ "ชุดข้อมูลในพื้นที่" ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใต้การดำเนินการจัดทำโดยชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ข้อมูลฟื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค.) หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล เกษตรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ และจากเวทีประชุมต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ การประมวลข้อมูลในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ และภาคีหน่วยงานรวมพัฒนา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ง ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่) ได้ประจักษ์ในประโยชน์ของข้อมูล "รู้จักสถานะ เห็นศักยภาพทุนทางสังคมในพื้นที่" นับเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง มีการประมวลชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตำบล (Community profle) 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมสุขภาพ และการเมืองการปกครอง ในพื้นที่ และชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงศักยภาพ ของชุมชน (Community potentials) ได้แก่ การจัดกลุ่มงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชน ท้องถิ่น โดยในเบื้องต้น โดยจะจัดเป็น 9 กลุ่มงานตามผลการสังเคราะห์รูปธรรมการดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไป ประกอบด้วย 1) การจัดการอาหารชุมชน 2) การส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน 3)การดูแลสุขภาพและบริการสุขภาพ 4) การจัดการสวัสดิกรสังคม 5) การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) การจัดการ ดิน น้ำ ป่า พันธุกรรม 7) การใช้พลังงานทดแทน 8) การจัดการขยะ และ 9) การจัดการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 238