Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศกษาตกค้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศกษาตกค้าง

วันที่: 09 กรกฏาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศกษาตกค้าง

 

อร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาตกค้าง (รหัส 60,59 และรหัสย้อนหลัง )

         ผู้ดูแลระบบสร้างฟอร์มขึ้้นมาเพื่อให้นักศึกษาที่ตกค้างการอบรม/อบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ หรือสอบไม่ครบ รหัส 60,59 ย้อนหลัง เพื่อยืนยันยันเข้าอบรมหรือเข้าสอบอีกครั้งในปีการศึกษา 1/2564 และเป็นการสำรวจจำนวนนักศึกษาตกค้าง สำหรับรหัส 61 นักศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลเพราะไม่ได้เป็นนักศึกษาตกค้าง แต่เป็นนักศึกษาที่สอบรอบปกติจะจัดสอบให้อีกครั้ง ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามฟอร์มด้านล่างให้ครบทุกช่อง ส่วนรูปแบบการอบรม และวันที่อบรมที่แน่นอน จะแจ้งผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,fb สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีเมลล์ที่นักศึกษากรอกไว้
      วันเวลาที่สอบ: ปีการศึกษา 1/2564
      วันเวลาที่อบรม : รอประกาศอีกครั้งทางช่องทางต่าง ๆ ที่แจ้งไว้
(ผู้ดูแลระบบให้นักศึกษา login เพื่อป้องกันกันลงชื่อซ้ำเพราะมีการลงชื่อซ้ำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูล)

+  ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คลิก +

ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คลิก +


คำสำคัญ: ExitExam, CEFR, สอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
เข้าอ่านทั้งหมด: 277