Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศเลื่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

วันที่: 23 มีนาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเลื่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

   ประกาศเลื่อนสอบ

 ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ประกาศเลื่อนสอบคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษา รหัส 61 จากวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 9-10 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้น แต่ในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาด ทางมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน และการงดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ดังนั้น สวท.จึงไม่สามารถจัดสอบในวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ได้  ในการนี้ สำนักฯ จึงขอประกาศเลื่อนสอบคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางสำนักฯ จะประกาศความคืบหน้าต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ facebook มหาวิทยาลัยฯ และ facebook สำนักฯ

คำสำคัญ: ExitExam, CEFR, สอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ,IC3
เข้าอ่านทั้งหมด: 449