Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาตกค้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาตกค้าง

วันที่: 06 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาตกค้าง

ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาตกค้าง

 

            สำนักวิทยบริการได้เปิดอบรมการประมวลให้กับนักศึกษาตกค้างในปีการศึกษา 2/2562 ระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้นยังมีนักศึกษารหัส 59 ย้อนหลังและ 60 เทียบโอน ที่ยังตกค้างการสอบและการอบรมหรืออบรมไม่ผ่านเกณฑ์  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดสำรวจนักศึกษากลุ่มที่ตกค้างดังกล่าว ได้เข้ามากรอกข้อมูลแจ้งความจำนงค์เพื่อขอสอบ และอบรมภายในปีการศึกษา 1/2563 โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มตามลิ้งด้านล่าง สำหรับวันเวลาในการสอบและอบรมที่แน่นอน  และรูปแบบการสอบ/การอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, fb สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีเมลล์นักศึกษาที่กรอกไว้ในฟอร์ม

    

     ---> คลิกยืนยันตนเข้ารับการประเมินผล (สอบ/อบรม) <---

 

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 075-809888 ต่อ 4208  E-mail:wijittra_phr@nstru.ac.th

คำสำคัญ: CEFR,ExitExam
เข้าอ่านทั้งหมด: 1622