Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562

วันที่: 06 มกราคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านไอซีที ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เปิดรับนักศึกษารายบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน ทำงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน แนะนำเทคนิคการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ โดยจัดวันอบรมเป็นวันพุธ บ่ายของทุกสัปดาห์ ซึ่งไม่มีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากนักศึกษาที่สนใจและไม่มีกิจกรรมสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้

 

รายการ

ห้อง

วันที่อบรม

เวลา

สิ้นสุดการสมัคร/ชำระค่ามัดจำ

ตรวจสอบรายชื่อ

การใช้งาน Adobe Photoshop สำหรับงานประชาสัมพันธ์

1927

8,15 ม.ค. 2563

13.00-16.30 น.

วันศุกร์ ที่

3 ม.ค. 2563

คลิก

การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

1939

22,29 ม.ค. 2563

13.00-16.30 น.

วันศุกร์ ที่

10 ม.ค. 2563

คลิก

การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

1939

19,26 ก.พ. 2563

13.00-16.30 น.

วันศุกร์ ที่

7 ก.พ. 2563

คลิก


ค่าใช้จ่าย

ฟรีสำหรับนักศึกษา แต่ต้องชำระค่ามัดจำการเข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 50 บาท จะคืนให้นักศึกษาเมื่ออบรมครบชั่วโมง หากชำระเงินแล้วไม่ได้เข้าอบรมหรืออบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดทางสำนักจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

เงื่อนไขการอบรม

ในแต่ละหัวข้อการอบรม รับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ หัวข้อละ 50 คน หากมีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อนั้นและคืนเงินมัดจำให้กับนักศึกษาก่อนวันอบรม 2 วัน

 

สิ่งที่ได้จากการอบรม

ในแต่ละหัวข้ออบรม นักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น โดยต้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 100% ของเวลาอบรม

สถานที่จัดอบรม

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก RACE) อาคาร 19  ห้อง 1927 และ 1939

การสมัคร
      ให้นำส่งเอกสารใบสมัครและชำระค่ามัดจำการอบรม ได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น ไม่มีรับสมัครออนไลน์ และติดตามรายชื่อหรือจำนวนผู้สมัครได้จากเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://race.nstru.ac.th หรือ fb : “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-809833 ต่อ 4208

คำสำคัญ: อบรมนักศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 1370