Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python

วันที่: 11 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ในหัวข้อ “วิทยาการข้อมูลด้วย ภาษาไพทอน (Data Science With Python)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data Mining และ Big Data จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้งานด้านไอทีแก่ชุมชน ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรมถึงหน่วยงาน


ระยะเวลา:                          5 วัน (30 ชั่วโมง)

เวลาอบรม:                         08:00 – 16:30 น.

วิทยากร:                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก

                                       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                       โทรศัพท์ 063-935-1445 อีเมล panupong@kku.ac.th

Description:

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องวิทยาการข้อมูล (Data Science)   และฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการวิทยาการข้อมูล ได้แก่ การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยใช้  IPython and Jupyter โดยใช้ Anaconda การจัดเก็บและการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย NumPy และ Pandas รวมถึงการทำ Data visualizations โดย Matplotlib  รวมถึงการใช้งาน Machine Learning Algorithms ต่าง ๆ ในการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

หัวข้อในการอบรม

วันที่

เวลา

หัวข้อ

1 กรกฎาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

-         Principles of Data Science

-         Anaconda

-         Spyder and IPython

-         Jupyter notebook

13.00 – 16.30 น.

-         A Practical Introduction to Python Programming

2 กรกฎาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

-         Essential tools for Data Science in Python

-         NumPy: Data Manipulation

-         Pandas: Data Manipulation

-         Data Preprocessing

13.00 – 16.30 น.

-         Essential tools for Data Science in Python

-         Matplotlib: Data Visualization

-         Seaborn: Statistical data visualization

-         Fundamental of Machine Learning

-         Scikit-Learn : Machine learning library

 

3  กรกฎาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

-         Regression

13.00 – 16.30 น.

-         Classification

-         Decision Trees

-         Naive Bayes

-         Ensemble methods

4  กรกฎาคม 2562

09.00 – 12.00 น.

-         Classification

-         Nearest Neighbors

-         Support Vector Machines

13.00 – 16.30 น.

-         Clustering

-         Dimensionality reduction

-         Model selection and evaluation

-         Cross-validation: evaluating estimator performance

-         Tuning the hyper-parameters of an estimator

-         Model evaluation: quantifying the quality of predictions

5  กรกฎาคม 2562

09.0    – 12.00 น.

-         Neural network : Multi-layer Perceptron

-         Classification

-         Regression

13.00 – 16.30 น.

-         Introduction to Deep Learning with Keras

     หมายเหตุ  

     -         กรณีนำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวมาในวันอบรม ควรติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 64 bit และเป็น Windows 8 เป็นอย่างน้อย

     -         พักเบรก เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

     -         พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 -13.00 น.


ดาวน์โหลดกำหนดการและเนื้อหาการอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

     บุคคลทั่วไป   4,000 บาท
     บุคคลภายใน  1,500 บาท

สิ้นสุดการสมัครและชำระเงิน : จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2562
จำนวนที่รับ : 40 ท่าน
การลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ที่นี้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน : โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-0-67579-8 ชื่อบัญชี “กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช”

การส่งหลักฐานการชำระเงิน : สามารถส่งเอกสารการชำระเงินผ่านระบบได้ที่
http://race.nstru.ac.th/home_ex/training/index.php/payment/upload/MQ

และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่
http://race.nstru.ac.th/home_ex/training/index.php/payment/view/MQ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : suppachok_sin@nstru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075-809888 ต่อ 4208 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

คำสำคัญ: Data Science, Python
เข้าอ่านทั้งหมด: 1623