Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบควบคุมทางเข้าอัตโนมัติ (Pedestrian Barrier) จำนวน ๑ ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบควบคุมทางเข้าอัตโนมัติ (Pedestrian Barrier) จำนวน ๑ ชุด

วันที่: 17 เมษายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบควบคุมทางเข้าอัตโนมัติ (Pedestrian Barrier) จำนวน ๑ ชุด
คำสำคัญ: ราคากลาง , คุณลักษณะ
เข้าอ่านทั้งหมด: 2131