Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสำคัญ: ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะและราคากลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 2956