Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษา สำรองไฟของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษา สำรองไฟของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษา สำรองไฟของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสำคัญ: งานจ้าง
เข้าอ่านทั้งหมด: 2052