Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 02 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสำคัญ: งานจ้าง
เข้าอ่านทั้งหมด: 2930