Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
หอสมุดกลางเปิดทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib
ข่าวประชาสัมพันธ์

หอสมุดกลางเปิดทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib

วันที่: 07 พฤศจิกายน 2554  
เผยแพร่ข่าวนี้
หอสมุดกลางเปิดทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib
หอสมุดกลางเปิดทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib

หอสมุดกลางเปิดทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://202.29.33.139/nstru

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์:  http://202.29.33.139/nstru

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2184