Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web

วันที่: 25 เมษายน 2554  
เผยแพร่ข่าวนี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote Web และ ฐานข้อมูลออนไลน์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web และฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1938) จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสมัครได้ที่ คุณนิภาพร เรืองณรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7537-7444 หรือ E-mail nipaporn_rua@nstru.ac.th หรือ Facebook ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 ก่อนเวลา 13:00 น. (สำหรับอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับหนังสือเชิญ จากฝ่ายวิชาการ ซึ่งอยู่ในโครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา ขอให้ยืนยันการเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote Web และ ฐานข้อมูลออนไลน์)

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปโมชั่น  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web และฐานข้อมูลออนไลน์  ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 08:30 – 16:30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1938)
     
     จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยสมัครได้ที่  คุณนิภาพร  เรืองณรงค์  หมายเลขโทรศัพท์   0-7537-7444  หรือ  E-mail  nipaporn_rua@nstru.ac.th  หรือ  Facebook ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 ก่อนเวลา 13:00 น.  (สำหรับอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับหนังสือเชิญ จากฝ่ายวิชาการ ซึ่งอยู่ในโครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตำรา  ขอให้ยืนยันการเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร) 

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 3035