Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2553
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2553

วันที่: 02 กันยายน 2553  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2553

ในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๓  ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
 เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมผลคะแนนและสะดวกกับอาจารย์ผู้สอนเองที่สามารถเข้าดูผลการประเมินได้ตลอดเวลา 
พร้อมทั้งอาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้จากคณะของท่านเอง และการนำผลการประเมินผ่านระบบไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาให้เข้าทำแบบประเมินจากระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน -วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น.   หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา  พรหมจรรย์ Tel.0878859008 e-mail : wijittra_phr@nstru.ac.th   สามารถดาวน์โหลดคู่มืการใช้งานได้ที่นี่
>>  ดาวน์โหลดคู่มือ <<

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 3046