Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
Exit-Exam
เกี่ยวกับ Exit-Exam
 • คู่มือการสอบ Exit-Exam สำหรับนักศึกษา
 • สื่อการเรียนรู้เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยนางสาวศรัญญา ยลธรรม์ธรรม (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์
 • สื่อการเรียนรู้เพื่อการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาโดยนางสาวศรัญญา ยลธรรม์ธรรม (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
 • แบบทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยนางสาวอรอุมา โออวด (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • แบบทดสอบความรู้ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ พัฒนาโดยนางสาวอรอุมา โออวด (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 • ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Exit-Exam
 • (29 เม.ย. 2564) แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60
 • (28 พ.ย. 2559) เปิดอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Computer Exit Exam (รอบตกค้าง)
 • (07 ก.ค. 2559) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam[รอบที 2] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • (03 ก.ค. 2559) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
 • (24 มิ.ย. 2558) ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ Exit Exam กลุ่มที่ 2
 • (12 มิ.ย. 2558) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Exit Exam ปีการศึกษา 2/2557 รอบที่ 2
 • (04 ก.ค. 2557) ข่าวประกาศ ผลการอบรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
 • (19 พ.ค. 2557) ประกาศการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านรอบสอง กลุ่มที่ 2
 • (26 เม.ย. 2557) ประกาศผลการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 กลุ่มที่ 1
 • (21 เม.ย. 2557) ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษรอบสองไม่ผ่าน กลุ่มที่ 1 (นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนการอบรม)
 • (28 ก.พ. 2556) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ Exit Exam รอบที่ 2 ไม่ผ่าน
 • (08 ม.ค. 2556) กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3
 • (06 ก.ย. 2555) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓
 • (21 เม.ย. 2555) กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน)
 • (22 ก.พ. 2555) เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ ที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สองไม่ผ่าน
 • (22 ก.พ. 2555) เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ รอบแรกสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๓ (หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน)
 • (23 ม.ค. 2555) ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และรอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน)
 • (13 ต.ค. 2554) ประกาศตารางการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Exit Exam รอบที่สองไม่ผ่าน
 • (10 ต.ค. 2554) ประกาศแก้ไขวันอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit-Exam
 • (06 ต.ค. 2554) กำหนดการชำระเงินสำหรับสอบรอบสองการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit-Exam
 • (22 ก.ย. 2554) กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ และรอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓
 • (12 พ.ค. 2554) ประกาศ กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 (รอบพิเศษ) และกำหนดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 (รอบพิเศษ)
 • (30 มี.ค. 2554) รายงานผลการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit-Exam
 • (12 มี.ค. 2554) กำหนดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ ที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สองไม่ผ่าน
 • (22 ก.พ. 2554) ประกาศปรับปรุง!! กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ และกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓
 • (12 ก.พ. 2554) ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ และกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ Exit Exam รอบแรก สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓
 • (08 ธ.ค. 2553) ประกาศรายงานผลการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • (12 พ.ย. 2553) กำหนดการอบรมปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • (04 พ.ย. 2553) ประกาศสอบวัดระดับความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ(Exit Exam) รอบสอง(น.ศ 3 ปี ครึ่ง)
 • (27 ต.ค. 2553) เปิดสอบ Exit Exam รอบ 2 สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (3 ปีครึ่ง)
 • (29 ก.ย. 2553) ขอเลือนวันสอบ ความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • (13 ก.ย. 2553) แก้ไขตารางสอบวัดระดับความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ภาคเรียน 1/2553
 • (10 ก.ย. 2553) ประกาศตารางสอบวัดระดับความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ภาคเรียน 1/2553