Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.ราชภัฏนครฯ จับมือกลุ่มภาคีเครือข่ายระดับตำบล MOU จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าววันที่: 19 มี.ค. 2564
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุมบุคลากรสำนักครั้งที่1/2563

ข่าววันที่: 19 มี.ค. 2564
โพสโดย:
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 19 มี.ค. 2564
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการซิมเสริมอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ฟรี สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2563

ข่าววันที่: 19 มี.ค. 2564
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ 2563

ข่าววันที่: 28 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.และอบต.เทพราช เข้าร่วมอบรม TCNAP วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563

ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมออนไลน์การใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรม Google Classroom สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมออนไลน์การใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์

ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ