Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
พิมพ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
ข่าววันที่ : 17 ก.ย. 2564
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2564
ข่าววันที่ : 15 ก.ย. 2564
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศกษาตกค้าง
ข่าววันที่ : 09 ก.ค. 2564
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
แจ้งความจำนงค์การเข้ารับการสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 59 ,60
ข่าววันที่ : 29 เม.ย. 2564
โดย : ศูนย์คอมฯ,ศูนย์ภาษา
การเลื่อนสอบวัดระดับคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2564
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศเลื่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่่อนักศึกษา และกลุ่มอบรมออนไลน์วัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 60 และตกค้าง
ข่าววันที่ : 06 พ.ย. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน IC3
ข่าววันที่ : 30 ต.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงวันสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ข่าววันที่ : 29 ต.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 รหัส 60
ข่าววันที่ : 15 ต.ค. 2563
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตกค้างแจ้งสอบและอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2563
ข่าววันที่ : 22 ต.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฟอร์มแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาตกค้าง
ข่าววันที่ : 06 ต.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่่อนักศึกษา และกลุ่มอบรมออนไลน์สำหรับนักศึกษา 59 ย้อนหลังและ 60 เทียบโอน
ข่าววันที่ : 18 เม.ย. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงวันอบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
ข่าววันที่ : 13 ก.พ. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562
ข่าววันที่ : 06 ม.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 1/2562
ข่าววันที่ : 17 ต.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
นักศึกษารหัส 59 ที่ตกค้างการสอบเพิ่มชื่อเข้าสอบ
ข่าววันที่ : 13 ก.ย. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
คำถามที่พบบ่อยงานพัสดุ
ข่าววันที่ : 11 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9