Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
Download File ::
 • แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนโดเมนเนมในเครือข่าย NSTRU-NET (nstru.ac.th)
 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
 • แบบบันทึกขอใช้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
 • แบบฟอร์มการขอใช้บริการเว็บเทมเพลต
 • แบบฟอร์มขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต (NSTRU Passport)
 • แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
 • คำร้องขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่าย NSTRU-NET ชั่วคราว (แบบกลุ่ม)
 • แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ IP Phone
 • (nstru-race-08)แบบฟอร์มการขอชื่อ E-Mail Address ของหน่วยงาน
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
 • แบบฟอร์มจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 2885/2561 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 50/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2570
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559
 • รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้บริการหอสมุดกลางและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการ IT ของงานบริการคอมพิวเตอร์ (Com Care) พ.ศ.2561