Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ห้อง 1937

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ห้อง 1927 ขนาด 30 ที่นั่ง เป็นระบบปฏิบัติการ macintosh และอนุญาติให้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการอบรม และเรียนในรายวิชาแล้วเท่านั้น

ภาพบรรยากาศ ห้อง 1937