Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
หลักสูตรอบรมด้านห้องสมุด

อบรมปฏิบัติการเรื่องการซ่อมและอนุรักษ์หนังสือ
รายละเอียดการอบรม  : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การซ่อมและอนุรักษ์หนังสือ" ให้แก่อาจารย์ บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฝึกทักษะการซ่อมแซมหนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น ๖ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่ 


อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
รายละเอียดการอบรม
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณห้อง 1939 ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนัก กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐาน คือ 1.ฐานข้อมูล Academic Search Premier เป็นฐานข้อมมูลที่ควบคลุมสหสาขาวิชา 2.ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Computer เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยยาศาสตร์ประยุกต์ CASC 3.ฐานข้อมูล Education Research Computer (ERC) ภายในชุดฐานข้อมูล EBSCO host เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมการวิจัยทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอดุมศึกษาตลอดจนการศึกษาพิเศษ 4.ฐานข้อมูล EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibray) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและ 5. ฐานข้อมูล H.W.Wilson เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายสาขาวิชา 
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่  

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วย EndNote Web 
รายละเอียดการอบรม :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web และฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1938) 
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่  

บรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวัสดุฐานข้อมูลออนไลน์
รายละเอียดการบรรยาย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC) จัดบรรยายเรื่องวิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์ Material Connexion และการบรรยายพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 
ดูภาพบรรยากาศการบรรยาย คลิกที่นี่