Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการใช้ Microsoft Office 2010
รายละเอียดการอบรม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Office 2010 โดยวิทยากรจาก Microsoft ให้กับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1938 อาคาร 19 ชั้น 3
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่ 

อบรม การดำเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบคลังข้อมูลดิจิทัล
รายละเอียดการอบรม
: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักศึกษาด้านไอซีที เรื่อง "การดำเนินงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบคลังข้อมูลดิจิทัล" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรื 1939 
ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสามารถให้บุคลากรภายนอกใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่
อนโยบายมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่ 

อบรม การใช้ PowerPoint 2010 เบื้องต้นและการนำเสนอในห้องเรียน
รายละเอียดการอบรม :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนและพนักงานสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้จัดอบรม การใช้ PowerPoint 2010 เบื้องต้นและการนำเสนอในห้องเรียน วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่  

อบรม Windows 7และMicrosoft office 2007 
รายละเอียดการอบรม :
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Windows  7และ Microsoft office 2007โดยวิทยากรจาก Microsoft ให้กับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เมื่อวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1926 อาคาร 19 ชั้น 2
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่