Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
หัวหน้างาน
นางสาวนิภาพร  เรืองณรงค์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางผานิต สิงหสุวรรณ
หัวหน้างานบริการวิชาการด้านภาษาต่างประทศ


นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์

นางปิยะพร กลิ่นมาลี
หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ


นางจิราพร อนุรักษ์
หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า