Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ศูนย์กลางความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ตามความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
2. สร้างคลังความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และข้อมูลท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันเพื่อการบริการและจัดการศึกษา
4. จัดหา จัดระบบ บำรุงรักษา อนุรักษ์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศและจัดหา บำรุงรักษา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
5. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป


ค่านิยมหลักองค์กร

 

R = Responsibility for Better NSTRU Society
ความรับผิดชอบในการสร้างสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ดีกว่าเดิม

A = Advance in Technology, Green Library and Foreign Languages
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ห้องสมุดสีเขียว และภาษาต่างประเทศ

C = Continuous Improvement in all services
การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

E = Ethics and Transparency
คุณธรรมและความโปร่งใส

 

สมรรถนะหลัก

แนวคิดในการพัฒนาคนจะทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลในสำนัก โดยยึดสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่

       1)  สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Competency)
       2)  สมรรถนะการรู้สารสนเทศ (Information Competency)
       3)  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Competency)
       4)  สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Competency)

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

       1) ส่งเสริมความสามัคคี
       2) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
       3) ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
       4) ส่งเสริมการมีจิตบริการแก่ลูกค้า
       5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

 

เอกลักษณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสรรค์สังคม