Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
บริการโทรศัพท์ภายในสำนักงานผ่านระบบ VoIP โดยใช้ระบบศูนย์กลางของผู้ให้บริการในรูปแบบ Cloud PBX

บริการโทรศัพท์ภายในสำนักงานผ่านระบบ VoIP โดยใช้ระบบศูนย์กลางของผู้ให้บริการในรูปแบบ Cloud PBX
1. โทรภายในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2. โทร ภายนอก เบอร์ 075 (ครั้งละ 3 บาท) หรือ มือถือ เสียค่าใช้จ่าย (นาทีละ 1 บาท)

3. ระบบ E Billing บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานส่งใบเสร็จค่าใช้โทรศัพท์ ไปยังแต่ละหน่วยงาน

4. ระบบทำงานในรูปแบบ Cloud PBX 

5. ไม่ต้องใช้เครื่องแม่ข่ายในการควบคุม

6. โทรภายในจากเครื่อง ระบบ IP Phone  (โทรศัพท์เครื่องดำ ระบบเก่า IP Phone)ไปยัง ระบบ CAT Cloud PBX  (เครื่องใหม่ ยี่ห้อ grandstrem)จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

7. กรณีต้องการโทรออกหมายเลขภายนอก ให้กด หมายเลข 9 แล้วตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการโทรออก 

8. กรณีต้องการโทรไปยังหมายเลขภายในระบบเดียวกัน ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลักของเบอร์หน่วยงานภายใน เช่น ต้องการโทรออกไปยังงานธุรการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กด 4228 

หมายเหตุ

1. ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชของระบบ CAT Cloud PBX

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน GXP16XX  (User) 

3. แจ้งปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ ได้ที่ นายธราดล กิจบรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 4201 (ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่) หรือ อีเมล taradol_kit@nstru.ac.th

http://www.escortbayanlariz.net metroslot giriลŸ metroslot metroslot metroslot metroslot metroslot metroslot giris รœmraniye Escort