ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563)ฯ

วันที่: 23 มกราคม 2563  

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2564) จำนวน 15 แผน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนิลพยัคฆ์สำนักงานอธิการบดี

 

      
      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 585