ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประจำสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64

ข่าววันที่: 16 ส.ค. 2564
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64

ข่าววันที่: 16 ส.ค. 2564
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2563
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ทำแผน ราชการประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14-17 ก.ค. 2563

ข่าววันที่: 20 ก.ค. 2563
โพสโดย:
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ข่าววันที่: 23 ม.ค. 2563
โพสโดย:
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563)ฯ

ข่าววันที่: 23 ม.ค. 2563
โพสโดย:
ประชุมชี้แจงการทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2562
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2562
โพสโดย:
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และระดับหน่วยงาน

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2562
โพสโดย:
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา (ลว.21-03-62)

ข่าววันที่: 21 มี.ค. 2562
โพสโดย: