ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประชุมระดมความคิดในการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 16 พ.ค. 2559
โดย :
ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ลว.12-04-2559)
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองนโยบายและแผน ในโครงการศึกษาดูงานกองนโยบายและแผนในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
การพัฒนาโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
แผ่นพับ KM การบันทึก งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ MIS (ลว.20-04-2559)
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 26 มี.ค. 2558
โดย :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 04 ธ.ค. 2557
โดย :
จัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก พ.ศ.2558-2560
ข่าววันที่ : 08 ก.ย. 2557
โดย :
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร
ข่าววันที่ : 18 ส.ค. 2557
โดย :
แผ่นพับการรายงานผลโครงการ-กิจกรรม
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
แผ่นพับ KM Photoshop กับการออกแบบเอกสาร
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
แผ่นพับ KM การเขียนโครงการ
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2559
โดย :
โครงการศึกษาดูงานด้านงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามและประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2557
โดย :
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานอธิการบดี
ข่าววันที่ : 07 พ.ค. 2557
โดย :
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรังปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
ข่าววันที่ : 07 พ.ค. 2557
โดย :
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557-2560 ฯ
ข่าววันที่ : 07 พ.ค. 2557
โดย :

[1] 2