ข่าวภาพ/กิจกรรม
เอกสารการจัดทำแผน (พ.ศ.2565) ระดับหน่วยงาน (ลว.11-06-2564)
ข่าววันที่ : 14 มิ.ย. 2564
โดย :
คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.05-06-2564)
ข่าววันที่ : 05 มิ.ย. 2564
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว.28-05-2564)
ข่าววันที่ : 28 พ.ค. 2564
โดย :
คู่มือและแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง (ลว.25-03-2564)
ข่าววันที่ : 25 มี.ค. 2564
โดย :
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.19-02-2564)
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.19-02-2564)
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แบบฟอร์มคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.02-11-2563)
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2564
โดย :
แบบฟอร์มรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าววันที่ : 09 ก.ย. 2563
โดย :
แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลว.31-08-2563)
ข่าววันที่ : 31 ส.ค. 2563
โดย :
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง ตามมาตรการฯ) (ลว.20-08-2563)
ข่าววันที่ : 20 ส.ค. 2563
โดย :
ประมาณการรายรับค่าหน่วยกิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าววันที่ : 23 ก.ค. 2563
โดย :
แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลว.21-07-2563)
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2563
โดย :
แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.21-07-2563)
ข่าววันที่ : 23 ก.ค. 2563
โดย :
แบบฟอร์มแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 (ลว.11-06-2563)
ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2563
โดย :
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ไฟล์ word (ลว.21-05-2563)
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2563
โดย :
แบบรายงานความก้าวหน้างบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ (ลว.18-02-2563)
ข่าววันที่ : 18 ก.พ. 2563
โดย :
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ 2564 โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ลว.06-02-2563)
ข่าววันที่ : 06 ก.พ. 2563
โดย :
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ลว.05-02-2563)
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2563
โดย :
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2563 (ลว.28-01-2563)
ข่าววันที่ : 28 ม.ค. 2563
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7