มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่: 23 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10  The 10th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Turning Digital Disruptions into Opportunities ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นั้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางhttp://iconsci.rmutp.ac.th/  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6072 

 
 

-- 
กองสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
0 2665 3777 ต่อ 6933

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2568