เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

วันที่: 04 กันยายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
-----------------------------------

            สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย  
           โดยในปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดาวน์โหลดรายละเอียด 

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
  3. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
  4. ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อปี (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177 
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th 

ที่มา: http://kpi.ac.th/kpi-research2-fund61.html

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2132