ข่าวภาพ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2562
โดย :
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2562
โดย :
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2561
โดย :
การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าววันที่ : 22 ต.ค. 2561
โดย :
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าววันที่ : 01 ต.ค. 2561
โดย :
การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food
ข่าววันที่ : 01 ต.ค. 2561
โดย :
โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
ข่าววันที่ : 01 ต.ค. 2561
โดย :
โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2560
โดย :
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2560
โดย :
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 22 พ.ย. 2560
โดย :
เชิญผู้สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข่าววันที่ : 24 ม.ค. 2560
โดย :
สมศ: ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 24 ม.ค. 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
ข่าววันที่ : 12 พ.ย. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560
ข่าววันที่ : 21 ต.ค. 2559
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย

[1] 2