ข่าวภาพ/กิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561 จาก วช.
ข่าววันที่ : 12 ก.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สมศ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าววันที่ : 04 ก.ย. 2561
โดย :
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 31 ส.ค. 2561
โดย :
ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
การส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ข่าววันที่ : 30 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ตารางสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จนถึง 20 พฤษภาคม 2561
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) วันที่ 28-29 เมษายน 2561
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2561
โดย :
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ : 23 เม.ย. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61 ฉบับแก้ไข 1
ข่าววันที่ : 11 ก.พ. 2561
โดย :
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2561
โดย :
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ข่าววันที่ : 25 ม.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ข่าววันที่ : 24 ม.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ข่าววันที่ : 10 ม.ค. 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 20 ธ.ค. 2560
โดย :
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ตารางสอบปลายภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 14 ธ.ค. 2560
โดย :
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา”
ข่าววันที่ : 10 ธ.ค. 2560
โดย :

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12