ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 04 ก.ค. 2558
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 02 ก.ค. 2558
โดย :
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าววันที่ : 25 มิ.ย. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ : 03 เม.ย. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ : 03 เม.ย. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข่าววันที่ : 15 มี.ค. 2558
โดย :
NSTRU-PSU-USM-MU National & International Conference on Arts and Sciences “ENLIGHTENING THE LOCALS, PROSPERING THE NATION”
ข่าววันที่ : 03 มี.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
ข่าววันที่ : 29 ม.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยาขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา
ข่าววันที่ : 27 ม.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสาระคาม
ข่าววันที่ : 27 ม.ค. 2558
โดย :
วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
ข่าววันที่ : 27 ม.ค. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ชอเชิญร่วมงานราชภัฏวิชาการ 2558 : ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2558
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2558
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2558
โดย :
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2558
โดย :
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
ข่าววันที่ : 08 ม.ค. 2558
โดย :
ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ข่าววันที่ : 18 ธ.ค. 2557
โดย :
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ข่าววันที่ : 05 พ.ย. 2557
โดย :
เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 1/2557
ข่าววันที่ : 10 ต.ค. 2557
โดย :
แจ้งนักศึกษาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ข่าววันที่ : 18 ก.ย. 2557
โดย :
ตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557 แยกตามกลุ่มเรียน
ข่าววันที่ : 05 ก.ย. 2557
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12