ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบสาย LAN จำนวน 1 งาน
ข่าววันที่ : 18 ต.ค. 2564
โดย :
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2563
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 04 ส.ค. 2563
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 29 มิ.ย. 2563
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2563 ครั้งที่ 2
ข่าววันที่ : 24 มิ.ย. 2563
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ข่าววันที่ : 17 มิ.ย. 2563
โดย :
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้​
ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2563
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าววันที่ : 24 พ.ค. 2563
โดย :
ขยายเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
ข่าววันที่ : 14 พ.ค. 2563
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ข่าววันที่ : 01 เม.ย. 2563
โดย :
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ข่าววันที่ : 27 มี.ค. 2563
โดย :
กำหนดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ข่าววันที่ : 29 พ.ค. 2563
โดย :
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 (COVID-19)
ข่าววันที่ : 07 มี.ค. 2563
โดย :
ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ข่าววันที่ : 06 มี.ค. 2563
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2563
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.อรรครา ธรรมาธิกุลและ ดร.อรพินท์ บุญสิน
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2563
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยารัตน์ คงนาลึก
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2563
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2563
โดย :
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ”
ข่าววันที่ : 14 ก.พ. 2563
โดย : บัณฑิตวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2563
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12