การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ


 

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2-10)
  2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03
  3. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. 04
  4. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  6. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
  7. แนวทางการประเมินผลการสอน
  8. คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  9. คำจำกัดความ  บทความทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  10. คำจำกัดความ ตำรา ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  11. คำจำกัดความ หนังสือ ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  12. คำจำกัดความ งานวิจัย ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  13. คำจำกัดความ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  14. คำจำกัดความ งานแปล ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  15. แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม
  16. คำจำกัดความ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ
  17. ตัวอย่าง  การคำนวณระยะเวลาสอน  กรณีได้รับวุฒิเพิ่ม
  18. กรณีขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษา (โดยวิธีปกติเท่านั้น)
  19. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ
  20. หนังสือ  สกอ.ที่ ศธ 0509(2)ว 108 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการฯ 
  21. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)ว 418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่องซักซ้อมความข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวาสารอิเลกทรอนิกส์ออนไลน์
  22. หนังสือ  สกอ. ที่ ศธ 0509/2 ว 1664 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ
  23. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 127 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่องแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
  24. สรุปผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลโดย งานนิติการและเจ้าหน้าที่  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช